Lokalne vijesti

18.07.2019

Željeni studijski program upisalo 71, 67 posto labinskih maturanata

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli pojedini fakulteti, učenici Srednje škole Mate Blažine u ljetnom roku upisali su se na ukupno 40 različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Sjever (Koprivnica i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn “Aspira“ - Zagreb, Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu. Od ukupno 85 učenika maturanata četverogodišnjih programa koji su prijavili ispite državne mature, 81 je stekao pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 36 učenika strukovnih programa i 45 učenika gimnazijalaca. Od toga broja njih 67 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok 14 učenika nije s uspjehom položilo sve ispite obveznog dijela i to 3 učenika gimnazije i 11 učenika strukovnih programa. Od učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 58 je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, 9 učenika ili nije ostvarilo pravo upisa na neki od studijskih programa u našoj zemlji ili je odlučilo upisati neki studij izvan Hrvatske. Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku ostvarili pravo upisa na ukupno 40 različitih studijskih programa Sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Sjever (Koprivnica i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn “Aspira“ - Zagreb, Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu. Analizom rezultata upisanih učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo se da su na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih po izboru pokazuju da je 58 (71,67%) labinskih učenika upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi (45 učenika -1. izbor, 8 učenika - 2.izbor, 3 učenika - 3. izbor, 2 učenika 4. i 5. izbor).